Presentació / Presentación / Presentation

foto

Pels seus projectes de disseny i impressió, Igualada és un punt de contacte imprescindible.
Igualada és un punt clau en el sector de les arts gràfiques a Catalunya, ja des de 1832. Fruit d’aquesta experiència s’hi troba actualment una gran representativitat d’impremtes de diferent tipologia, que ofereixen tots els serveis dins del món de l’impressió, tant en paper com en cartró.
La relació de les arts gràfiques i el disseny gràfic a Igualada ha estat també sempre molt estreta i d’aquest unió neix aquesta proposta empresarial.
Els valors de la qualitat, la bona relació d’aquesta amb els preus i l’agilitat en les entregues, entre d’altres factors, fan que calgui tenir en compte les propostes que els professionals del disseny i les impremtes d’Igualada poden oferir als seus clients.

…………………………………………………………………………………

Para sus proyectos de diseño e impresión, Igualada es un punto de contacto imprescindible.
Igualada es un punto clave en el sector de las artes gráficas en Cataluña, ya desde 1832. Fruto de esta experiencia se encuentra actualmente una gran representatividad de imprentas de diferente tipología, que ofrecen todos los servicios dentro del mundo de la impresión, tanto en papel como en cartón.
La relación de las artes gráficas y el diseño gráfico en Igualada ha sido también siempre muy estrecha y de este unión nace esta propuesta empresarial.
Los valores de la calidad, la buena relación de esta con los precios y la agilidad en las entregas, entre otros factores, hacen que haya que tener en cuenta las propuestas que los profesionales del diseño y las imprentas de Igualada pueden ofrecer a sus clientes.

…………………………………………………………………………………

For your design projects and print Igualada is an essential point of contact.
Igualada is a key point in the graphic arts industry in Catalonia, and since 1832. Result of this experience is currently a great representation of different types of printers, which offer all the services within the printing world, both on paper and cardboard.
The ratio of the graphic arts and graphic design in Igualada has also always been very close and this union was born this business proposal.
The values of quality, good value for this price and with agility in delivery, among other factors, do you have to take into account the proposals and design professionals Igualada printers can offer their customers.

…………………………………………………………………………………

Breu història / Breve historia / Brief history

Llibre original propietat d'Isidre Quintana

Llibre original propietat d’Isidre Quintana

Les arts gràfiques a Igualada
“La vida de les arts gràfiques a Igualada comença el 1832, amb la instal·lació de la primera impremta a la ciutat. Podem dir que, en els seus inicis i fins i tot en el període que ara estudiem, la seva producció estava, bàsicament, encarrilada a cobrir les necessitats de la població. Els seus impresos no van tenir una projecció exterior. Així i tot, van rebre les influències externes tant d’impremtes com d’artistes.”

Font:
La Història d’Igualada de Mn. Joan Segura, un llibre modernista.
Pau Llacuina i Ortínez.
Revista d’Igualada, núm. 37 Anoia, abril de 2011.

…………………………………………………………………………………

Las artes gráficas en Igualada
“La vida de las artes gráficas en Igualada empieza el 1832, con la instalación de la primera imprenta en la ciudad. Podemos decir que, en sus inicios e incluso en el periodo que ahora estudiamos, su producción estaba, básicamente, encarrilada
a cubrir las necesidades de la población. Sus impresos no tuvieron una proyección exterior. Aun así, recibieron las influencias externas tanto de imprentas como de artistas.”

Fuente:
La Història d’Igualada de Mn. Joan Segura, un llibre modernista.
Pau Llacuina i Ortínez.
Revista d’Igualada, núm. 37 Anoia, abril de 2011.

…………………………………………………………………………………

Graphic arts in Igualada
“The life of the graphic arts in Igualada begins 1832, with the installation of the
first printing press in the city. We can say that in the beginning and even now in
the period studied, their production was basically on track to meet the needs of
the population. His did not have a printed outreach. Even so, they received
external influences both printers as artists.!

Source:
La Història d’Igualada de Mn. Joan Segura, un llibre modernista.
Pau Llacuina i Ortínez.
Revista d’Igualada, núm. 37 Anoia, abril de 2011.